Opdracht toevoegen - Hier kunt u eenvoudig uw opdrachten aan ons doorgeven
Bekijk onze tarieven.

Samenlevingsovereenkomst

Indien je samenwoont of gaat samenwonen, is het slim om een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen door de notaris. Een reden hiervoor kan zijn dat je op die manier ook rechten en plichten krijgt tegenover degene(n) met wie je gaat samenwonen en ook tegenover derden. Als je hier tijdig goede afspraken over maakt kan dit problemen in de toekomst voorkomen.

Veel voorkomende voorwaarden in een samenlevingsovereenkomst zijn:

1. Verdeling kosten van de gemeenschappelijke huishouding  

De kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden meestal gedragen naar rato van ieders netto-inkomen.

2. Wat wordt verstaan onder (netto)inkomen 
Meestal wordt er voor gekozen om de kosten van de huishouding te betalen uit het totale inkomen, dus inclusief inkomen uit vermogen (rente, dividend, ontvangen huren, e.d.).

3. Verrekenen van inkomen
Het inkomen dat over is nadat de kosten van de huishouding en belasting zijn betaald is bestemd voor de desbetreffende partner. Dit blijft dan buiten de gemeenschap en indien je uit elkaar gaat heeft de andere partij daar geen recht op.

4. Inboedel gezamenlijk eigendom
Vaak wordt afgesproken dat de inboedel en auto gezamenlijk eigendom zijn, behalve bijzondere stukken uit een erfenis of geschenken van de ouders. Die blijven buiten het gezamenlijk eigendom.

5. Gemeenschappelijk bewoonde eigen woning 
Als er sprake is van het intrekken van de ene partner bij de andere blijft de betreffende woning op naam van diegene die daar op dat moment eigenaar van is. In het geval er sprake is van de aankoop van een nieuwe woning, kiest men er meestal voor om die gezamenlijk (ieder voor de helft) aan te kopen. 

6. Verblijvingsbeding bij overlijden 
Dit houdt in dat je afspreekt dat de gemeenschappelijke goederen, zoals bijvoorbeeld de woning en de inboedel, bij overlijden van een van beiden automatisch eigendom worden van de langstlevende partner.

7. Pensioen 
Indien je deelneemt aan een pensioenregeling waar men ook het partnerpensioen kent, dan zal, ingeval van overlijden, de langstlevende als partnerpensioengerechtigde worden opgenomen. Of er daadwerkelijk een partnerpensioen wordt uitgekeerd, is afhankelijk van het pensioenfonds. Daarnaast is er een mogelijkheid om afspraken te maken met betrekking tot de pensioenrechten die worden opgebouwd tijdens de periode dat je samenwoont. Afgesproken kan worden dat de partners over en weer recht hebben op de tijdens de duur van de samenwoning opgebouwde pensioenrechten voor ouderdomspensioen. Meestal wordt daarbij afgesproken dat, ingeval van het verbreken van je relatie de ander geen recht heeft op de door jou opgebouwde pensioenrechten.

8. Alimentatie 
Samenwoners hebben volgens de wet geen recht hebben op alimentatie bij het verbreken van hun relatie. Je zelf bepalen of je hiervan af wilt wijken. 

Woningnotarissen.nl richt zich op overdracht van woningen en passeren van hypotheken. Wij adviseren je altijd om je door de notaris goed voor te laten lichten. Voor een samenlevingsovereenkomst kun je terecht bij de notarissen waarmee Woningnotarissen.nl samenwerkt.  Stuur hiervoor een mail naar info@woningnotarissen.nl onder vermelding van het notariskantoor waarvan je een offerte wilt. Wij zorgen ervoor dat deze bij de notaris terecht komt en je van hem de scherpste offerte ontvangt.